Marjolein van Oenen & Peter van den Boom - Leerkrachten professionaliseren voor passend onderwijs vraagt om beleid

Het implementeren van Passen Onderwijs is een interessante HR-casus. Scholen hebben sinds 2014 een onderwijs en zorgplicht. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De kernvraag luidt: is er ondersteunend opleidingsbeleid gecreëerd voor leerkrachten zodat zij specifieke talenten en zelfvertrouwen ontwikkelen om kinderen met zorg- en leerbehoeften te begeleiden? M.a.w. gaan beleidsmaatregelen gepaard met maatregelen voor professionalisering en organisatieontwikkeling zodat de Wet Passend Onderwijs een succes wordt?
 
In een white paper analyseren Marjolein van Oenen en Peter van den Boom de actuele situatie rond passend onderwijs in de onderwijssector. Zij constateren dat er veelal sprake is van handelingsonbekwaamheid en stress bij leerkrachten door het ontbreken van zelfvertrouwen en de juiste vaardigheden. Van ‘alignment’ tussen beleidsmakers bij het ministerie van OCW en uiteindelijk de docenten op de werkvloer is geen sprake. Dit komt mede door de vele partijen in de onderwijssector die allemaal hun zegje doen maar kennelijk niet op het gebied van het tijdig bekwamen van leerkrachten.
 
Het ontwikkelen van collectieve organisatie leervermogens in onderwijsinstellingen is in veel gevallen niet tot stand gekomen. Jammer, want juist met inzet van moderne (digitale) leer- en werkvormen konden effectieve ‘communities of practice’ ontstaan om de professionalisering te bevorderen.
 
De auteurs concluderen dat een gecoördineerde opleidingsinspanning voor de sector alsnog noodzakelijk is. Ook is het nodig het debat en de communicatie in de complexe onderwijssector met haar bestuurlijke drukte effectiever te stroomlijnen. Vertegenwoordiging van de werkvloer in de verschillende gremia is daarbij absoluut een voorwaarde.
 
Deze paper is interessant voor beleidsmakers, directieleden en HR-professionals in de onderwijssector. Maar de casus is ook belangwekkend voor HR adviseurs buiten het onderwijs. De paper geeft namelijk weer eens aan dat strategische beleidsvorming een integrale benadering verlangt in termen van organisatieontwikkeling. Opleidingsbeleid is daarin een hoeksteen.
 
 
Deze paper is geplaatst in januari 2018 bij HRZONE